ISO 14644


במשך שנים רבות היה תקן F.S.209E ההגדרה היחידה לרמת ניקיון בתוך חדרים נקיים, שמקורה בארגון תקינה GSA (תקן אמריקאי). התקן, שאושר לשימוש ע"י כל הרשויות האמריקאיות, אומץ ע"י מדינות רבות בהיעדר תקן בינלאומי.

הצורך בתקן בינלאומי שיסקור פרמטרים שונים וטכניקות של חדרים נקיים הוביל להתהוותה של וועדה טכנית של ארגון התקינה הבינלאומי (ISO). מטרת הוועדה היתה לעגן בתקינה את כל נושא הציוד, המתקנים ושיטות העבודה בחדרים נקיים וסביבות עבודה מבוקרות אחרות. בתקן זה הוועדה דנה בהגדרות רמת הניקיון ונהלי הבדיקה שנועדו להשיג את המטרה המצופה - הפחתת זיהומים.

ב-29 בנובמבר 2001 סיים ארגון ה-GSA את תוקפו של תקן F.S.209E באופן רשמי, וקיבל את תקן ISO 14644 כתקן הרשמי היחיד.

תקן ISO 14644 מגדיר את אופן הביצוע ואת רמת הניקיון. התקן החדש נסמך בבסיסו על תקן 209E אך מגדיר רמות ניקיון חדשות, עושה שימוש ביחידות מטריות, מגדיר מספר נקודות מדידה נדרשות על פי גודלו של חדר נקי ואת תדירות ביצוע הבדיקות.

מידע נוסף אודות תקן ISO 14644.